آرشیو اخبار

نشست هماهنگی مسئولین مرکز علمی کاربردی نیشابور  و مدیران مراکز فنی و حرفه ای شهر نیشابور و شهر فیروزه

نشست هماهنگی مسئولین مرکز علمی کاربردی نیشابور و مدیران مراکز فنی و حرفه ای شهر نیشابور و شهر فیروزه

نشست هماهنگی مسئولین مرکز علمی کاربردی نیشابور و مدیران مراکز فنی و حرفه ای شهر نیشابور و شهر فیروزه جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم هفته ملی مهارت در مرداد ماه

ادامه مطلب