ریاست واحد استان

ریاست واحد استان

رباست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

 دکتر مرتضی تشکری

شماره تماس دفتر : 38515217

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۷