اداری و مالی

اداری و مالی

کارشناس مسئول :سرکار خانم غنی پور

عامل مالی

38515218

عامل مالی :سرکار خانم سنجری

38531901-5 داخلی 140

دبیرخانه: سرکار خانم رجبی

داخلی:139

 

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحدها همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

اهم وظایف و خدمات

1- پشتیبانی و رفاهی

الف: پشتیبانی برنامه های مختلف

ب: کمک در برگزاری برنامه های مختلف

ج: انعقاد تفاهم نامه با مجموعه های تفریحی و مناسبات مختلف

2- مالی

الف: ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت

ب: انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل

ج: کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

  • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت.
  • انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل
  • کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷