در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های مراکز

برگزاری جلسه نظارت و ارزیابی استان

۲۵ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۰ کد : ۳۷۶۲۸ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در راستای بررسی شرایط و کیفیت بخشی به فعالیت تعدادی از مراکز خود روز دوشنبه ۲۵ دی ماه جاری تشکیل جلسه داد.
برگزاری جلسه نظارت و ارزیابی استان

در این جلسه که با حضوراعضا و با ریاست دکتر سلجوقی برگزار شد گزارش مربوط به این مراکز، نامه های نظارتی و فعالیت های مراکز مطرح شده در این جلسه مورد بحث، بررسی و دفاع روسای این مراکز قرار گرفت تا در راستای کیفیت بخشی بیشتر به فعالیت آنها تصمیم گیری شود. در پایان اعضاجلسه، مراکز مورد نظر و فعالیت های آنان را براساس عملکرد آنها مورد تحلیل و بررسی و ارزیابی قرار دادند

شایان ذکر است کیفیت بخشی، مهارت محوری، و نظارت بیشتر بر فعالیت های مراکز آموزش علمی کاربردی از جمله ماموریت های واحد های استانی در جهت آموزش های کیفی نظام علمی کاربردی است.


( ۱ )

نظر شما :