آموزش

تعداد بازدید:۵۲۶۲

سرپرست اداره : سرکار خانم مروج

38531901-5 داخلی 146

شماره مستقیم : 38552303

کارشناس اداره : سرکار خانم بختیاری

38531901-5 داخلی 124

کارشناس دانش آموختگان : سرکار خانم گریوانی

38531901-5 داخلی 112

کارشناس دانش آموختگان :سرکار خانم زارع

38531901-5 داخلی 110

کارشناس دانش آموختگان : جناب آقای خسروانی

38531901-5 داخلی 144

 

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

اهم وظایف و خدمات

الف: اطلاع رسانی ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام سازمان سنجش آموزش کشور

ب: آماده سازی زیر ساخت مناسب جهت ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه به صورت های حضوری و مجازی

ج: ثبت نام از داوطلبان و دانشجویان

د: برگزاری دوره های آموزشی متناسب با دوره های مختلف تحصیلی

ه: دعوت از اساتید با تجربه جهت تدریس آموزش دنشجویان

و: تشکیل پرونده فارغ التحصیلی

ز: صدور گواهینامه موقت تحصیلی

ح: صدور دانشنامه

روند نمای خدمات آموزش در واحد استان خراسان رضوی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۷