دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

تعداد بازدید:۳۹۱

حجت الاسلام خیرآبادی

رابط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد استانی

38531901-5 داخلی 125

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۱