حراست

تعداد بازدید:۱۳۰۲

رییس اداره : جناب آقای حسین نبوی فر

38531901-5 داخلی 106

کارشناس اداره : جناب آقای شریفی

38531901-5 داخلی 137

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۰