تماس با ما

تعداد بازدید:۱۳۹۰۶

مستقیم

داخلی

سمت

همکار

-05138531901-5

101 - 111

اطلاعات و تلفن

آقایان پهلوان، پیرایش و امیدوار

//

138

دانش آموختگان/ تاییدیه

خانم سمیعی

110

دانش آموختگان

خانم  زارع

112

دانش آموختگان

خانم گریوانی

144

دانشنامه

آقای خسروانی

38552303

124

مسوول آموزش

خانم مروج

139

مسوول دبیرخانه

خانم رجبی

131

اداری و کارپرداز

آقای جهاندیده

38515218

108

مسوول  اموراداری و مالی

خانم غنی پور

146

امور مدرسان

خانم بختیاری

121

دانش آموختگان 

خانم سنجری

126

مسئول امور فرهنگی دانشجویی

آقای هادی نیا

123

فرهنگی دانشجویی

خانم ضیایی

105

فرهنگی دانشجویی

خانم رحیمی

122

مسوول پژوهش و فناوری

آقای سیف

38582712

125

رابط نهاد

آقای خیرآبادی

 

 

 

117

مسوول نظارت و ارزیابی

آقای سعیدی مقدم

129

نظارت و ارزیابی

آقای کدخدا

38531910

106

مسوول حراست

آقای نبوی فر

38531906

137

حراست

آقای شریفی

38515217

136-115

حوزه ریاست و روابط عمومی

آقای فیاجی

38552304

133

معاون علمی / گسترش

آقای ترابی زاده

126

امور حقوقی و آی تی

آقای هادی نیا

141

 برنامه ریزی درسی، جذب 

    آقای رجبی ثانی      

 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۱