اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی از پاتوق کتاب (نمایندگی نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)

بازدید نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی از پاتوق کتاب (نمایندگی نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)

​بازدید نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی خراسان رضوی از پاتوق کتاب (نمایندگی نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)

ادامه مطلب