اخبار

مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی
در راستای بازنگری رشته های صنایع غذایی گرایش قند

مصاحبه انتخابی اعضای کمیته صنایع غذایی گرایش صنعت قند در خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری جلسه مصاحبه انتخابی اعضای پیشنهادی کمیته صنایع غذایی با گرایش صنعت قند نمود.

ادامه مطلب