اخبار - آرشیو

اولین کارگاه آموزشی منطقه ای ارتفا سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی مهارتی کارکنان واحد های استانی

اولین کارگاه آموزشی منطقه ای ارتفا سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی مهارتی کارکنان واحد های استانی

اولین کارگاه آموزشی منطقه ای ارتفا سطح توانمندی در حیطه مجموعه مقررات و قوانین آموزش های عالی مهارتی کارکنان واحد های استانی برگزار شد.

ادامه مطلب